i d é z e t e k *_*

... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥


 I want to be Barbie. That bitch has everything.
~ Barbie akarok lenni! Annak a ribancnak mindene megvan XD

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

"No matter what a women looks like, if she is confident, she is SEXY!" / Paris Hilton
~ "Nem számít hogyan néz ki egy nő. Ha magabiztos, akkor szexi is!"

The love is mortal insanity!
A szerelem halálos elmebaj ( by Platon :)

In love there are no rules!
A szerelemben nincsenek szabályok :)

Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket :D

When I feel the music, I'm losing control
Of my mind, my body, my heart and my soul
~ Amikor érzem a zenét, elvesztem az irányítást
az eszem, a testem, a szívem és a lelkem fölött

You're the CoLoR in my world ... but when you're gone ... everything turns to GrEy :(
~ Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik.

Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...


Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol (ez sokkal szebb angolul sztem)


Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...


You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ... 
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P


I'm too weird to live but too much rare to die 
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P


The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!


I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

I can't imagine living my life without you,
I belong to you, and You belong to me forever!
~ Nem tudom elképzelni, hogy nélküled éljek,
Hozzád tartozom, és Te hozzám, örökre!

I, like the God, don't play with dice and don't believe in coincidence
~ Én, hasonlóan Istenhez, nem játszom dobókockával és nem hiszek a véletlenekben!

Every woman should 3 pets in her life: a Jaguar in her garage, a tiger in her bed and a jackass who pays for everything!
~ Minden nőnek 3 állatra van szüksége életében: egy jaguárra a garázsban, egy tigrisre az ágyban és egy ökörre, aki mindezt fizeti!


Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot!

Whether it's wrong or right you 'll know in the end you would do it all again,to love a woman.
~Mindegy hogy rossz vagy jó,tudni fogod a végén, hogy újra megtennéd, újra szeretnél egy nőt ...

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
~ A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

You have grown to my heart to living in my soul ...
A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!

" Being brave doesn't mean you go looking for trouble "
" A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt "


You should know that love will never die,
But see how it kills you in the blink of an eye.
~Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg,
De egy pillanat alatt képes megölni ...

They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!


The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...


The living are just the dead on holiday.
Az élők csupán vakációzó halottak.

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
~A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

My head is saying: "Fool! forget him"
But my heart is saying don't let go....
~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"
de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...

True friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget them!
~ Igaz barátokat nehét találni, még nehezebb elhagyni és lehetetlen elfelejteni őket!

The passion slowly dies inside of me ...
A szenvedély lassan meghal bennem ...

Freedom is just another word for nothing left to lose...
A szabadság csak egy újabb szó arra, hogy nincs mit vesztened...

Promises can be broken just as quickly as they are made them.
~Az ígéretek olyan gyorsan megtörhetnek mint amilyen gyorsan megígértük őket.

Don't be afraid of death, be afraid of unlived life ...
Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!

The one is not who can live your life with ... the one is who you can't live without!
~Nem az az igazi akivel le tudnád élni az életed ... az igazi az, aki nélkül nem tudnál élni :)

When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...
~Mire észrevettem, hogy ő egy szálhámos, addigra már összetörte a szívem ...

What is love?! 'Cause baby I dunno, just I've got a strange feeling in my heart :)
~Mi a szerelem? Mert édesem, én nem tudom....csak egy különös érzés van a szívemben....:)

Hey, how long till you face what's going on?
Cause you really got it wrong,
I didn't steal your boyfriend!
~Mikor fogod fel végre, mi történik?
Mert tényleg félreértetted,
Én nem nyúltam le a pasidat! /Ashlee Simpson - Boyfriend :)/

When the friends are gone
When the party's over
We will still belong to each other
~Mikor a barátok elmennek
Mikor a partinak vége
Mi még akkor is egymáshoz founk tartozni ...

All roads lead to where you are.
Minden út oda vezet, ahol te vagy.

You think I'm stupid, but the truth is, that it's Cupid
Azt hiszed, hülye vagyok, de az igazság az, hogy ez csak szerelem :D

Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead
~Megfagyva belül az érintésed nélkül
a szerelmed nélkül, kedvesem,
csak te vagy az élet és a halál között

I woke up in the middle of the night, 
And I noticed my love wasn't by my side
~Felkeltem az éjszaka közepén
és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do
To make me dream of you.
~ Milyen gonosz játék ez velem
Hogy ilyen érzéseket keltesz bennem
Milyen kegyetlen is ez,
Hogy csak ábrándozom rólad
Milyen gonosz dolog azt mondani
Hogy még sosem éreztél így
Milyen bűnös dolog
Hogy muszáj ábrándoznom rólad.

You act like you never had love
And you want me to go without
~Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet
És azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább

The end is not as fun as the start...
A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life. 
~ Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.

Always smile. It makes people wonder what you're up to.
~ Mosolyogj mindig. Ez arra készteti az embereket, hogy azon töprengjenek, hogy te ki is vagy valójában.

In the long run, we are all dead.
Hosszú távon mi mind halottak vagyunk.

Woman needs mans like fish needs bicycle!
A nőkek annyira kellenek a férfiak mint halnak a bicikli xP

There?s something about you my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

Well, you know,somebody?s gotta lose,
We all can?t win?maybe next time....
~ Nos, tudod, valakinek veszíteni is kell,
Nem győzhetünk mind,talán majd legközelebb...

Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

Don't look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

I've got tooth marks on my heart
Harapásnyomok vannak a szívemen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I accept chaos but I'm not sure whether it accepts me.
Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

I try to find a reason for goodbye...
Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

I watched the walls around me crumble,
But it's not like I won't build them up again... 
~Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem,
de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....

I have only 1 desire now: standing close to you....
Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven! 
~ Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe! =)

He looks into my eyes I'm alive again,
And when he says goodbye I just die again...
~ A szemembe néz - újra élek,
Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind.
~ Csak elnézést szerettem volna kérni, amiért megjegyeztem, hogy szívesen rátenném a kezem arra a vonzó fenekedre :)

Forget the risks, take the fall.If it's what you want.Then it's worth at all. ˇ
~ Felejtsd el a következményeket, és ugorj neki.Ha ez amit akarsz akkor megéri.

I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying... 
~ Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

The smile is such spinline, which can right everything.... 
A mosoly egy olyan görbe vonal mely képes egyenesbe hozni mindent :)

You know that you love someone when you can't put into words how you feel.
~ Tudod ,hogy szeretsz valakit ha nem tudod szavakban kifejezni amit érzel.

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

That's what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

You call me a bitch because I speak what's on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál.

Some people think I'm quiet. It's either that they don't know me well or cuz I don't waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek!

Always look at the bright side of life!
Mindig az élet napos oldalát nézd!

If people aren't nice to you, they're jealous!
Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

Love's the funeral of hearts,and an ode for cruelty, when angels cry blood on flowers of evil in bloom... /HIM/
~ A szerelem a szívek temetése, és egy óda a kegyetlenséghez, mikor az angyalok vért könnyeznek és a gonosz virágai nyílnak...(angolul szebb.....)

You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

I can resist everything, except for temptation! 
Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

Closed minds always seem to be conected to open mouths !
Zárt agyak úgy tűnik mindig nagy szájjal párosulnak.

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket. ;)

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen! 
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

Stupid cupid... stop pickin on me! 
Hülye Cupido...ne pikkelj rám! :D

Love is when you don't want to go to sleep because reality is better than a dream :)
~ Szerelem amikor nem akarsz elaludni mert a valóság szebb,mint egy álom....

Love is blind. I know, because you don't see me!
A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

Life is not a piece of cake...
Az élet nem habostorta!

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

I'm not going to change who I am for other people.
~ Nem fogok mások kedvéért megváltozni.

Everything has it's beauty! You must only find it.
~ Mindenben van valami jó! Csak meg kell találnod. :)

Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

You can take my hands but you won't take my life.
~ Foghatod a kezem, de az életem nem veheted el

The day when you slipped away was the day I found it won't be the same
~ A nap, mikor elmentél, volt az a nap mikor rájöttem arra, hogy semmi sem lesz már ugyanaz :(

" I hate it when you lie 
I hate the way you?re always right.
I hate it when you make me laugh,
even worse when you make me cry. 
I hate the fact that you didn't call, 
and i hate it when you?re not around
But mostly I hate the way I don?t hate you, 
not even close? not even a little bit?
not even at all. 
~ Gyűlölöm ha hazudsz, 
és azt is gyűlölöm, ha nem
Ha miattad nevetek,
vagy ha könnyes lesz a szemem.
Gyűlölöm, ha nem hívsz fel, 
ha nem nézel felém,
És gyűlölöm, hogy nem gyűlöllek,
cseppet sem, szemernyit sem,
Nem gyűlöllek én. " /10 things I hate about you - részlet ^^ /


--------------------------------------------------------------------------------
Everyone has a wild side - but me & my friends just prefer to make ours public!
~ Mindenkinek van egy vad oldala, csakhogy én a barátaimmal ezt publikussá is teszem xD

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Girls are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
The boys don't want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they get the rotten apples from the ground that aren't as good, but easy.
The apples up top just have to wait for the right boy to come along, 
the one who's brave enough to climb all the way to the top of the tree!
~ A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük ~ ÉRTED :)

Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you don't?
~ Mi fáj jobban? Arra gondolni hogy utálnod kellene őt, vagy az hogy tudod, hogy ez nincs így?

I will not ever be too far away to feel you
~ Soha nem leszek túl messze ahhoz, hogy érezzelekThere's nothing that compares to the way you make me feel inside
~ Semmi sem hasonlítható ahhoz ahogy irántad érzek <3

Acting like i lived too
though I'm just a simple doll
in pretty dress sitting on a shelf
with vacant look and angular back
and numb smile
my distant look turns to nothing
and my porcelaine heart's shaking for your coming.
~ Úgy teszek, mintha élnék,
Pedig csak egy baba vagyok
a polcon ülve, szép ruhában,
üres szemmel, merev háttal,
érzéketlen mosolygással,
a távolba révedve lebénultan figyelek,
és jöttödre porcelánszívem megremeg.

I'm no Barbie doll, I'm not your baby girl, I've done ugly things, and I have made mistakes / Garbage /
~ Nem vagyok Barbie-bab és nem vagyok az édi-bédi csajod, csúnya dolgokat tettem és hibákat követtem el

I have chosen this way: not to join a trend & not to follow a crowd - because it's right for me!
~ Én választottam ezt az utat: nem csatlakozom a divathoz és nem követem a tömeget ... mindezt csak azért, mert nekem így jó! :)

There are 2 kinds of evil people: people who do evil stuff & people who see evil stuff but don't stop it!
~ Kétféle gonosz ember létezik: az egyik, aki gonosz dolgokat csinál, a másik, aki látja, hogy vki gonosz dolgokat művel de mégsem állítja meg őt ...--------------------------------------------------------------------------------
It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top!
~ Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás! :)

It seems no-one can help me now, there's no way out,
can you help me remember how to smile? 
~ Úgy tűnik, senki sem tud segíteni, innen nincs kiút
emlékeztetnél rá, hogyan kell mosolyogni?

Guys are like buses ... another 1 will be along in 5 minutes :P
~ A pasik olyanok mint a buszok: 5percenként jön egy másik ^^"

Women are wiser than men because they know less but understand more 
~ A nők bölcsebbek mint a férfiak, mert a nők kevesebbet tudnak, de több mindent értenek meg

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece! :D
~ Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt ;) 

I still get lost in your eyes, it seems like i can't live a day without you
~ Még mindig elveszek a tekintetedben, úgy tűnik, egy napot sem tudok nélüled leélni

No matter how hard I try
Without your love I can't live
So in the end i close my eyes
and go to sleep with tears ..
~ Akármennyire is próbálom
a szerelmed nélkül élni nem tudok
így végül lehunyom a szemem
és elalszom a könnyeimmel

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold :(
~ Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl .. 
Don't kiss in the backgarden - because love is blind, but the neighbours aren't :D
~ Ne csókolózz a hátsó kertben - a szerelem ugyan vak, de a szomszédok nem! :DD

I used to wonder why God created you but then I realised even God makes mistakes 
~ Azon tűnődtem, vajon Isten miért teremtett meg téged - aztán rájöttem, hogy még ő is hibázhat :P--------------------------------------------------------------------------------
If you want it, go & get it because you only have one life to live /Sarah M. Gellar/
~ Ha valamit akarsz, menj és tedd meg, mert csak egy életed van ...

Impossible is just a word thrown around by small men who find it easier to live in an ordinary world than to explore the power they have to change it!
~ A lehetetlen csupán egy szó amivel azok a kis emberek dobálóznak, akiknek könnyebb egy hétköznapi világban élni mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra!

Don't cry because it's over - smile because it's happened! :)
~ Ne sírj azért, mert vége - mosolyogj azért mert megtörtént!

Nevermind what i do or what i think ... you love someone else
~ Teljesen mindegy hogy mit teszek vagy gondolok .. te mást szeretsz =/

Hey Boys!
When you fall in love with a girl ...
Tell her how you admire her. 
When she upset - hold her tight.
Pick her over all the other gurls you hang out with.
Play with her hair.
Bring her flowers - without a reason.
Let her fall asleep in your arms.
Sing to her - no matter how awful your sound.
Dance with her - even there's no music.
Kiss her on her forehead.
Look into her eyes & smile.
Tell her she looks beautiful.
~ Fiúúk! Mikor beleszerettek egy lányba ...
Mondd el neki hogy mennyire imádod Őt.
Ha szomorú, öleld át szorosan.
Legyen Ő az első a többi lánnyal szemben, akikkel együtt lógsz.
Játssz a hajával. =)
Adj neki virágot - ok nélkül.
Hagyd hogy a karjaidban aludjon el.
Énekelj neki - nem számít hogy mennyire rossz a hangod. :D
Táncolj vele - még akkor is ha nem szól a zene.
Puszild meg a homlokát :)
Nézz a szemébe & mosolyogj. :)
Mondd el neki hogy mennyire gyönyörű. 

All kind of being have a purpose!
~ Minden létnek van értelme :)

You found me when no one else was lookin'
How did you know just where I would be? 
You broke through all of my confusion 
And you still didn't leave 
I guess that you saw what nobody could see
You found me :)  / Kelly Clarkson /
~ Megtaláltál mikor senki más nem keresett,
Honnan tudtad hogy hol vagyok?
Elűzted a zűrzavart
És még mindig itt vagy
Szerintem megláttad azt, amit eddig senki más
Rám találtál

Love means nothing if nobody there to share it
~ A szerelem nem jelent semmit, ha nincs kivel megosztani

Friends are the rainbows in the storm of the life ^^
~ Az élet viharában a barátok a szivárványok :)

If you let your heart open up there's a whole new world on the other side
~ Ha kinyitnád a szíved az egész világot a másik oldaláról láthatnád :)


--------------------------------------------------------------------------------
I hear you cry and it makes me realize we're only human
~ Hallom ahogy sírsz ... és ez ráébreszt arra hogy csak emberek vagyunk

I woke up today in an empty bed, in an empty room,
I have myself to blame for everything
~ Felébredtem ma reggel egy üres ágyban, egy üres szobában
és emiatt csak magamat okolhatom

How come I?d never hear you say
"I just wanna be with be with you"
Guess you never felt that way
~ Hogy lehet az, hogy sohasem hallottam tőled 
hogy " csak Veled akarok lenni "
... azt hiszem sosem éreztél így ...

If you would be loved, love and be lovable!
~ Ha azt akarod, hogy szeressenek, csak szeress és légy szeretetre méltó :]

Who is wise in love, love most, say least
~ Aki bölcs a szerelemben, az igazán szeret és keveset beszél :D


--------------------------------------------------------------------------------
Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
~ A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget ...

I've found a reason for me to change what i used to be, a reason to start over new ... and the reason is you :)
~ Megtaláltam az okot arra hogy megváltozzam, az okot egy úgy kezdetre .. és ez az ok Te vagy :)

There's always gonna be that 1 person, that no matter what he does or what he says, and how many times he hurts you - you just can't let him go because he just mean So MuCH to you ...
~ Mindig van egy személy aki nem számít hogy mit tesz vagy mit mond, és nem számít hogy hányszor okoz neked fájdalmat - nem tudod elengedni, hiszen annyira sokat jelent neked <3

If you want respect, you've got to take it!
~ Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, állj ki bátran magadért!

Life ? ... Everybody knows that's just a temporary state which is break very quickly when we meet our fate!
~ Élet? Mindenki tudja hogy ez csak egy átmeneti állapot ami hamar megszakad hogyha találkozunk a végzetünkkel


--------------------------------------------------------------------------------
I sat next to you & watched you smile.
So many kids but I only see you, but I don't think you notice me
~ Melletted ültem és néztem ahogy mosolyogsz
Annyi srác, mégis csak téged látlak, de te tudomást se veszel rólam

Death isn't paintful, life torture the man ...
~ Nem a halál fáj, az élet kínozza meg az embert ...

We love each other for nothing, it's just friendship...one of the best kinds. someday we'll realize, that it was the true love, but by this time, it'll be too late...
~ Hiába szeretjük egymást, ez csak barátság..az egyik legjobb fajta. egyszer majd rájövünk h ez igazi szerelem volt, de addigra késő lesz..

Live like there's no tomorrow!
~ Élj úgy mintha nem lenne holnap :)

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)


Say what you wanna say, do what you wanna do,
regret nothing & don't let people to bring you down! :)
~ Mondd ki amit ki akarsz mondani, tedd azt amihez kedved van,
ne bánj meg semmit és ne hagyd hogy az emberek elgyengítsenek! :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily.
maybe at the wrong time or maybe too late.
but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen.
talán rosszkor vagy túl későn.
de talán örökre ...

Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)

Smile! It's easier than explaining why you're crying
~ Mosolyogj! Ez sokkal egyszerűbb, mint elmagyarázni azt h miért sírsz ... 

Sometimes we smile just to keep back the tears ...
~ Néha csak azért mosolygunk h visszatartsuk a könnyeinket :(Weblap látogatottság számláló:

Mai: 115
Tegnapi: 197
Heti: 777
Havi: 2 870
Össz.: 1 259 819

Látogatottság növelés
Oldal: külföldi idézetek
i d é z e t e k *_* - © 2008 - 2018 - szomruidezetek.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: elfelejtelek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »