i d é z e t e k *_*

... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥  • Don't ever leave the one you love for the one you like! Because the one you like will leave you for the one they love...                                     
  •  ~ Soha ne hagyj el valakit, akit szeretsz, egy olyan miatt aki tetszik, mert aki tetszik majd elhagy valakiért, akibe szerelmes...

  • Sometimes I wonder if life is really worth it, then I look at you, you give me a smile and I know: it is.

 ~Néha eltunodöm, vajon érdemes élni? Aztán rád nézek, te rám mosolyogsz, és már tudom, hogy a válasz: igen.  • A life without love is like a year without summer! 

~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!


You don't marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.
~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni.

A life without love is like a year without summer 
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!


What doesn't kill me, makes me stronger...
~ Ami nem öl meg, az megerősít...

Now I look back on the time that we spent together and
I play it over and over again, but it's too late...
~ Visszaemlékszem arra az időre amit együtt töltöttünk,
újra és újra lejátszom őket magamban, de már túl késő...

Why can't I be that girl you talk to all friends about?
The one, that puts that gorgeous smile on your face,
The one that you wanna be with,Why can't I be that girl...?
~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?
Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra, az egyetlen, akivel lenni akarsz,
miért nem lehetek ÉN az a lány...?

You can hold into something so tight you've already lost it...
~Magadhoz szorítasz valamit, amit már régen elvesztettél...

Lock me in your heart and trow away the keys! 
~ Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el!


The best things in life are unseen: that's why we close our eyes when we dream - or kiss. 
~ Az életben a legjobb dolgok láthatatlanok, épp ezért csukjuk be a szemünket amikor álmodunk vagy csókolózunk.

Live for the moments you just can't put into words :)
~ Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni

"I love flowers" - you said, but you pluck them! "I love trees" - you said, but you cut them out!And then people still wonder why some are scared when told they are loved...
~ "Szeretem a virágokat" mondod, de mégis leszakítod őket;
"Szeretem a fákat" - mondod, de mégis kivágod őket;
és ezek után az emberek még mindig csodálkoznak amikor valaki megijed, mikor azt mondják neki hogy szeretik...

You were born and that was a good day. Someday you'll die and that is a shame, but somewhere in the between was your life what nothing and no one take away.
~ Megszülettél; az egy jó nap volt. Egy nap majd meghalsz, ami kár.. viszont a kettő között ott van az életed, amit semmi és senki nem vehet el tőled.

The greatest mistake you can make in your life is continually fearing that you'll make one.
~ A legnagyobb hiba amit életed során elkövetsz az, ha állandóan attól félsz, hogy elkövetsz egyet.

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
~ Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes...

You've got to fight for your every dream, because who's to know, which one you let go would've made you complete!!                                       ~ Minden álmodért harcolnod kell, hiszen ki tudja: lehet, hogy amelyiket elengeded, éppen az tenne teljessé!!

Shoot for the moon! Even if you miss, you will lend amongst the stars. 
~ Célozd meg a Holdat - még ha el is hibázod, a csillagok között landolsz.

Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on...
~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább

Never apologize for saying what you feel, it's like apologizing being you.
~ Soha ne kérj bocsánatot azért, amiért kimondod azt amit érzel, ez olyan mintha saját magad miatt kérnél bocsánatot.

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on...
~ Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

Live life how you want & not how the others want you to!
~ Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

If there's no heartbreaking, then there's no healing. And if there's no healing, then there is no learning. And if there's no learning, then there's no struggle. But the struggle is a part of life. So must all hearts be broken?
 ~ ...HA a szíved nem törik össze, AKKOR nincs minek gyógyulnia.És ha nincs gyógyulás, AKKOR nem tanultunk belőle semmit.DE ha nem tanultunk belőle semmit.,AKKOR nincs küzdelem. PEDIG a küzdelem az élet része!Ezért kell hát minden szívnek összetörnie?

When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need.. when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste- could it be worse? (Coldplay dalszöveg részlet)
~ Mikor a legjobbat próbálod kihozni magadból, de nem sikerül; mikor megkapod amit akartál, de nem azt amire szükséged lenne; mikor elveszítesz valamit, amit nem lehet pótolni; mikor szeretsz, de hiába teszed - lehet ennél rosszabb?

Cause I know how it hurts when you lose the one you wanted and everything you had got destroyed...
~ Mert tudom milyen érzés, mikor elveszíted azt akit annyira akartál, és minden amid van romba dől...

Every day I get up, live, breathe and smile - like a robot. I just hope that maybe one day I'll have a reason to do it.
~ Minden nap felébredek, élek, lélegzem, mosolygok, mint egy robot. Csak remélni tudom, hogy egy nap okom is lesz arra, hogy ezt tegyem.

This feeling is like you give me wings and say it's illegal to fly.
~ Olyan ez az érzés, mintha szárnyakat adnál nekem, de azt mondanád, hogy tilos repülnöm velük.

The hardest thing in the love is falling out...
~ A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned valakiből...

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don't care...
~ Fáj, hogy ennyire szeretlek mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel...

Long time I'm fed up with your promises and lies!                                     ~ Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból!

The end is not as fun as the start...
~ A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

I watched the walls around me crumble, But it's not like I won't build them up again... 
~ Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem, de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....

He looks into my eyes I'm alive again, And when he says goodbye I just die again...
~ A szemembe néz - újra élek, Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

You asked me what's wrong , I smiled and answered nothing.Then I turn around and wispered everything! 
~ Megkérdezted mi baj van.Mosolyogtam és mondtam ,h semmi.Ezután megfordultam és azt suttogtam minden!

Why am I afraid to lose you when you aren't even mine?
 Hogy lehet az, hogy ennyire félek elveszíteni téged, miközben még nem is vagy az enyém?

If you felt hurt, it doesn't always mean you suffered. It also means you loved sincerely.. it's kinda fun of suffering, doesn't it?
~ Ha fájdalom kínoz, az még nem azt jelenti, hogy szenvedtél. Annak a jele is lehet, hogy őszintén szerettél valakit.. ez pedig a fájdalom jobbik fajtája, nemde?

You don't care about me anymore.. but why you wanna still break my heart into pieces ? I remember I used to feel something but now it's just empty inside...
ˇ~ Már nem érdekellek többé...de akkor miért akarod még mindig darabokra szaggatni a szívem? Emlékszem, régebben éreztem valamit, de most minden üres itt bent...

You wanna forget we've ever met, and I've tried it, too.. but when you walk by, I fall to pieces.
~ El akarod felejteni, hogy valaha is ismertük egymást, és én is próbálom ezt tenni.. de akárhányszor elsétálsz mellettem, darabokra hullok.

I miss you everytime, but when I see you smile, and know that's not for me - that's when I miss you the most...
~ Állandóan hiányzol, de leginkább akkor, mikor látom hogy mosolyogsz, de nem rám, hanem valaki másra...

I woke up with tears in my eyes.. some rolling down my cheek - I knew I must have been dreaming of you again.
~ Felébredtem reggel, könnyes szemekkel.. néhány könnycsepp végig folyt az arcomon - tudtam, hogy megint újra veled álmodtam.

I'm not a princess, this ain't a fairytale, this ain't Hollywood, this is a small town, and I was a dreamer before you went, and let me down.. now it's too late for you and your white horse to come around.
~ Nem vagyok hercegnő és ez nem egy tündérmese, ez nem Hollywood csak egy kicsi város, álmodoztam mielőtt elmentél és cserbenhagytál...de most már túl késő, hogy eljöjj értem a fehér lovadon.

I hate how you look at her, I hate how you hold her, I hate all of it.. but the truth is I could never hate you: I just hate that i'm not her.
~ Utálom ahogy arra a lányra nézel, utálom, ahogy megöleled, utálom ezeket.. de az az igazság, hogy Téged sosem tudnálak gyűlölni; inkább azt utálom, hogy én nem az a lány vagyok.

It's so hard when you want to ask one simple question but you're so much scared to hear the answer                                                                 ~ Annyira nehéz, mikor csak egy egyszerű kérdést szeretnél feltenni, de közben rettegsz attól hogy hallani fogod rá a választ

When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need.. when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste- could it be worse? (Coldplay dalszöveg részlet)                                                                            ~ Mikor a legjobbat próbálod kihozni magadból, de nem sikerül; mikor megkapod amit akartál, de nem azt amire szükséged lenne; mikor elveszítesz valamit, amit nem lehet pótolni; mikor szeretsz, de hiába teszed - lehet ennél rosszabb?

There are many kisses to remember, many to forget, but the one you'll always remember is the one you want - and never get.                                                                                            ~Sok olyan csók van, amire emlékszünk, sok olyan, amit elfelejtünk, de az a csók, amire mindig emlékezni fogsz, az az, amit nagyon akartál, de nem kaptál meg.

Never again will my tears fall for you...

~ Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad

Throw my life away for a dream that won't come true ...

~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

Everytime you walk away  you take a piece of me with you

~ Valahányszor elmész mindig elviszel egy darabot belőlem

The love that's never returned is the love that lasts the longest

~ Az a szerelem tart legtovább, amelyiket nem viszonozzák..

 "And still you're in my heart...

~ De még mindig itt vagy a szívemben..."

The greatest thing is just love! ~ A legnagyobb dolog az igaz szerelem!

Side by side or miles apart, good friends always close to heart :) ~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz.


At first be a friend of yourself and the others will be so too. ~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek. 


People hold onto something because they fear nothing this great will ever happen to them again. ~ Az ember kapaszkodnbak valamibe, de csak azért, mert attól félnek, hogy még egy ilyen nagyszerű dolog nem fog velük megtörténni újra.


Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt. ~ A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak.


It's hard to wait for something that you know might never happen but it's even harder to give up when it's everything you ever wanted. ~ Nehéz olyasmire várni, amiről tudod, hogy talán soha nem fog megtörténni; de még nehezebb feladni, mikor ez az, amit mindig is akartál.


I've been waiting, hoping, dreaming that you're would come back, but i know the ending of this story: you're never coming back to me... ~ Várom, remélem, álmodozom arról hogy visszajössz, de ismerem a történet végét: soha nem fogsz visszajönni hozzám.. 


In a perfect world, this could never happened, in a perfect world, you'd be still here ~ Egy tökéletes világban ez sohasem történt volna meg, egy tökéletes világban Te még mindig itt lennél...

 
I sat next to you & watched you smile.So many kids but I only see you, but I don't think you notice me. ~ Melletted ültem és néztem ahogy mosolyogszAnnyi srác, mégis csak téged látlak, de te tudomást se veszel rólam.


You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!~ Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek" ?


Still hoping, still beating this heart in me...~ Még mindig remél, még mindig dobog ez a szív bennem.


My dreams aren't as empty as my conscience seems to be ~ Az álmaim nem olyan üresek, mint amilyennek a lelkem tűnik...


Life's like a roller coaster - sometimes you up, sometimes you down ...~ Az élet olyan, mint a hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent
What doesn't kill me, makes me stronger ...~ Ami nem öl meg, az megerősít ...


The kids of tomorrow don't need today, because they live in the sins of yesterday~ A holnap gyermekeinek nincs szükségük a mára, ők a tegnap bűneiben élnek ...


If I could recapture all of my memories and I bring them to life, surely I would ...~ Ha visszaidézhetném az összes emlékem és életre kelthetném őket,biztosan megtenném!


I lost you once and it was all my fault, if I could fix my mistake you know, i would!but there's nothing i can do ... except say: I will always love you!~ Egyszer már elveszítettelek, és az csak az én hibám volt, ha kijavíthatnám ezt a hibát tudod, hogy megtenném! de nem tehetek semmit.. csak annyit mondhatok: örökké szeretni foglak! 


I know you love me, you're just afraid of what others will think,but why do I still love you? Why can't I just let go?! ~ Tudom, hogy szeretsz, és csak attól félsz, hogy mások mit fognak gondolni,de akkor miért szeretlek még mindig? Miért nem tudlak elengedni?


I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.~ Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve ....


Gurls ... We fall for stupid boys,We make lots of dumb mistakes, We like to act stupid and laugh really loud,but us, Gurls, we're really good at 1 thing:staying strong ... ~ Csajok ... Hülye srácokba zúgunk bele,Elkövetünk pár buta hibát,Szeretjük megjátszani a hülyét és hangosan röhögni,de, mi, lányok, egy dologban vagyunk igazán jók:erősek tudunk maradni ...


Why can't I be that girl you talk to all friends about?The one, that puts that gorgeous smile on your face,The one that you wanna be with,Why can't I be that girl ... ? ~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra,Az egyetlen, akivel lenni akarsz,Miért nem lehetek ÉN az a lány ... ?


These foolish games are tearing me apart and your thoughtless words are breaking my heart~ Ezek az ostoba játékok darabokra tépnek és a meggondolatlan szavaid összetörik a szívem. :(
You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume ...~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez.


My heart is bleeding and this pain will not pass... ~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni...


I don't cry over what you said...it's what you didn't say that hurts the most. ~ Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. 
leginkább az fáj, amit nem mondtál ki.

Nobody will loves you more than I do. 

~ Senki nem fog jobban szeretni nálam.


...because there are things that have not changed, for example, how much I love him wildly and desperately...  ~ ...mert vannak dolgok amik nem változnak, például az, hogy milyen vadul és kétségbeesetten szeretem...

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 279
Tegnapi: 197
Heti: 941
Havi: 3 034
Össz.: 1 259 983

Látogatottság növelés
Oldal: német idezetek
i d é z e t e k *_* - © 2008 - 2018 - szomruidezetek.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: elfelejtelek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »