i d é z e t e k *_*

... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

 

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)

 


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

 

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk

 


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

 

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

 

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

 

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

 

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az
egész könyv ..

 

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

 

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

 

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

 

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

 

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

 

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

 

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

 

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

 

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...

 


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

 

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)

 


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

 

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

 

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

 

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

 

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

 

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

 

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

 

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

 

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

 

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

 

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...

 


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

 

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

 

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

 

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

 

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

 

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

 

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

 

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

 

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

 

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet

 


 

To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

 

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

 

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk ^^

 

 

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

 

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

 

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :) 

 

 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!


 

 
I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...

  

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

 

  

  

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don't care ...
~ Fáj, hogy ennyire szeretlek ... mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :'(

 

  

24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem! :D

  

Come to the dark side, we have cookies.
Gyere át a sötét oldalra, van nálunk süti =)

  

A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

 

 

true friends walk in when the whole world walks ou

~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

 

 

A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you
~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

 

 

 

We can't call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

  

My friends mean a lot to me - I wish I mean a lot to them
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. Azt kívánom, hogy én is ilyen sokat jelentsek nekik.

 

 

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

 

 

 

 
"No matter what a women looks like, if she is confident, she is SEXY!" / Paris Hilton
~ "Nem számít hogyan néz ki egy nő. Ha magabiztos, akkor szexi is!"

 

 

 


The love is mortal insanity!
A szerelem halálos elmebaj ( by Platon :)

 

 

 

 
In love there are no rules!
A szerelemben nincsenek szabályok :)

 

 

 

 
Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket :D

 

 

 

 
When I feel the music, I'm losing control
Of my mind, my body, my heart and my soul
~ Amikor érzem a zenét, elvesztem az irányítást
az eszem, a testem, a szívem és a lelkem fölött

 

 

 


You're the CoLoR in my world ... but when you're gone ... everything turns to GrEy :(
~ Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik.

 

 

 

 
Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ..

 


Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol

 

 

Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

 

 

You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ...
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P

 I'm too weird to live but too much rare to die
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

 

 The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

 I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

 

 

 


I can't imagine living my life without you,
I belong to you, and You belong to me forever!
~ Nem tudom elképzelni, hogy nélküled éljek,

 

 

 

I, like the God, don't play with dice and don't believe in coincidence
~ Én, hasonlóan Istenhez, nem játszom dobókockával és nem hiszek a véletlenekben!

 

 

 

 

Every woman should 3 pets in her life: a Jaguar in her garage, a tiger in her bed and a jackass who pays for everything!
~ Minden nőnek 3 állatra van szüksége életében: egy jaguárra a garázsban, egy tigrisre az ágyban és egy ökörre, aki mindezt fizet.

 


Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot!

 

 

 

 
Whether it's wrong or right you 'll know in the end you would do it all again,to love a woman.
~Mindegy hogy rossz vagy jó,tudni fogod a végén, hogy újra megtennéd, újra szeretnél egy nőt ...

 

 
Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
~ A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

 

 

 


You have grown to my heart to living in my soul ...
A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!

 

 

 

 
" Being brave doesn't mean you go looking for trouble "
" A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt "

 

 

 


You should know that love will never die,
But see how it kills you in the blink of an eye.
~Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg,
De egy pillanat alatt képes megölni ...

 

 

 


They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

 

 

 


The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

 

 The living are just the dead on holiday.
~Az élők csupán vakációzó halottak.

 

 

 

 

 

Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

 

 

 


Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
~Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

 

 

 

 
My head is saying: "Fool! forget him"
But my heart is saying don't let go....
~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"
de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...

 

 

 

 
True friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget them!
~ Igaz barátokat nehét találni, még nehezebb elhagyni és lehetetlen elfelejteni őket!

 

 

 


The passion slowly dies inside of me ...
~A szenvedély lassan meghal bennem ...

 

 

 


Freedom is just another word for nothing left to lose...
~A szabadság csak egy újabb szó arra, hogy nincs mit vesztened...

 

 

 


Promises can be broken just as quickly as they are made them.
~Az ígéretek olyan gyorsan megtörhetnek mint amilyen gyorsan megígértük őket.

 

 


Don't be afraid of death, be afraid of unlived life ...
~Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!

 

 
The one is not who can live your life with ... the one is who you can't live without!
~Nem az az igazi akivel le tudnád élni az életed ... az igazi az, aki nélkül nem tudnál élni :)

 


When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...
~Mire észrevettem, hogy ő egy szálhámos, addigra már összetörte a szívem ...

 

 

 

 

 


I woke up in the middle of the night,
And I noticed my love wasn't by my side
~Felkeltem az éjszaka közepén
és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem

 

 

 


What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do
To make me dream of you.
~ Milyen gonosz játék ez velem
Hogy ilyen érzéseket keltesz bennem
Milyen kegyetlen is ez,
Hogy csak ábrándozom rólad
Milyen gonosz dolog azt mondani
Hogy még sosem éreztél így
Milyen bűnös dolog
Hogy muszáj ábrándoznom rólad.

 

 

 


You act like you never had love
And you want me to go without
~Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet
És azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább

 

 
The end is not as fun as the start...
~A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

 


I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life.
~ Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.
Always smile. It makes people wonder what you're up to.
~ Mosolyogj mindig. Ez arra készteti az embereket, hogy azon töprengjenek, hogy te ki is vagy valójában.

 


There’s something about you my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

 

 


Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

 

 

 


Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
~Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

 

 


 


God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

 

 
I accept chaos but I'm not sure whether it accepts me.
~Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

 

 

 


I try to find a reason for goodbye...
~Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

 

 The situation is hopeless but not serious.
~A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

 

 I have only 1 desire now: standing close to you....
~Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

 

 

 I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

 

 

 


The smile is such spinline, which can right everything....
~A mosoly egy olyan görbe vonal mely képes egyenesbe hozni mindent :)

 

 

 
It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

 

 

 
If people aren't nice to you, they're jealous!
~Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

 

 

 


You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

 

 

 
My cold heart is a place where true love cannot bloom....
~A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

 

 

 
2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket. ;)

 


Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

 

 True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

 

 

 

 
Stupid cupid... stop pickin on me!
~Hülye Cupido...ne pikkelj rám! :D

 

 

 


Love is when you don't want to go to sleep because reality is better than a dream :)
~ Szerelem amikor nem akarsz elaludni mert a valóság szebb,mint egy álom....

 Love is blind. I know, because you don't see me!
~A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

 

 Life is not a piece of cake...
~Az élet nem habostorta!

 

 

 

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

 

 

 I'm not going to change who I am for other people.
~ Nem fogok mások kedvéért megváltozni.

 

 

Everything has it's beauty! You must only find it.
~ Mindenben van valami jó! Csak meg kell találnod. :)

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 260
Tegnapi: 197
Heti: 922
Havi: 3 015
Össz.: 1 259 964

Látogatottság növelés
Oldal: ANGOL IDÉZETEK
i d é z e t e k *_* - © 2008 - 2018 - szomruidezetek.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: elfelejtelek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »